Klinické použití BioMat™

"Zařízení bylo použito jako podpůrný a alternativní zdravotnický prostředek k potenciaci zavedené komplexní dlouhodobé intenzivní terapie s cílem využití již ověřených termických i non-termických klinických účinků FIR u 6 pacientů /5 mužů, 1 žena/ s různým stupněm poruchy vědomí různé etiologie /kraniocerebrální poranění, cévní mozkové příhody, stavy po zástavě oběhu a kardiopulmonální resuscitaci/ a s rozvinutou centrální spasticitou svalstva horních i dolních končetin různého rozsahu. U 2 pacientů byl diagnostikován organický psychosyndrom s psychomotorickou hyperaktivitou, u dalších 2 pacientů byla současně přítomna porucha trofiky kůže s tendencí k rozvoji exkoriací a dekubitů . 

Zařízení bylo použito u každého pacienta celkem po dobu 30 dnů v režimu: 15 dnů - 14-ti denní pauza – 15 dnů. Na začátku a konci každé 15-denní série terapií bylo provedeno komplexní neurologické, fyziatrické, psychologické a anesteziologicko-algeziologické vyšetření, dle standardních protokolů pracoviště byla ve spolupráci se smluvní laboratoří indikována laboratorní vyšetření krevních vzorků s rozšířením o testy charakterizující možný účinek FIR na systémové i buněčné úrovni. 


 Po zpracování všech vyšetření a výsledků jsou k dispozici následující závěry


  1. Již průběhu 1. série terapie došlo u všech pacientů k výraznému ústupu centrální spasticity svalstva končetin, k rozšíření rozsahu pohybů postižených kloubů končetin, bylo umožněno provádět a rozšířit specializovanou fyzioterapii včetně následné vertikalizace. 

  2. Na konci 1. série terapie došlo k zmírnění bolestí při manipulacích - hodnoceno dle možností objektivními parametry reaktivity pacientů nebo využitím vizuální škály bolesti. Byly sníženy celkové dávky podávaných analgetik

3. Po 5. aplikaci módu s teplotou 35-45°C došlo k celkovému psychickému i motorickému zklidnění u pacientů s organickým psychosyndromem. U všech šesti pacientů došlo k navození klidného spánku v délce 6 – 8 hodin s vegetativní stabilitou. 

4. Na konci 2. série terapie byly u 2 pacientů zcela zhojeny exkoriace trupu a končetin, viditelně byla zlepšena perfuze i trofika kůže v bazálních partiích trupu i končetin. 

5 . U celé skupiny byl zřejmý antioxidační účinek FIR. Snížení koncentrace superoxid aniontů /produkovaných jako toxické metabolity mitochondriálního dýchacího řetězce/ je možno připsat zvýšení koncentrace superoxiddismutázy (SOD), která je odpovědná za snížení koncentrace superoxid aniontů u člověka. Antioxidační efekt FIR je dán i vazodilatací non-termickou produkcí endoteliálního oxidu dusnatého /NO/ a termickou vazodilatací se současným zvýšením perfúze a zvýšením metabolismu O2 radikálů. 


Dalšími studiemi včetně detailního klinického ověřování bude možno dále rozšířit indikační spektrum uvedeného zařízení, které má do budoucna velký terapeutický potenciál. "


  MUDr. Michal Palivoda


Mezi další uznávané kapacity v oboru, které prováděly klinickou studii s BioMat™ patří například i americký lékař Dr. George Grant, Ph.D, I.M.D., M.Sc., M.Ed., C.CHEM., R.M., který se zabýval pozitivním vlivem BioMat™ na snížení stresu.