Klinické použití Amethyst BioMat

 
Zařízení bylo použito jako podpůrný a alternativní zdravotnický prostředek k potenciaci zavedené komplexní dlouhodobé intenzivní terapie s cílem využití již ověřených termických i non-termických klinických účinků FIR u 6 pacientů /5 mužů, 1 žena/ s různým stupněm poruchy vědomí různé etiologie /kraniocerebrální poranění, cévní mozkové příhody, stavy po zástavě oběhu a kardiopulmonální resuscitaci/ a s rozvinutou centrální spasticitou svalstva horních i dolních končetin různého rozsahu. U 2 pacientů byl diagnostikován organický psychosyndrom s psychomotorickou hyperaktivitou, u dalších 2 pacientů byla současně přítomna porucha trofiky kůže s tendencí k rozvoji exkoriací a dekubitů .
 
Zařízení bylo použito u každého pacienta celkem po dobu 30 dnů v režimu: 15 dnů - 14-ti denní pauza – 15 dnů. 
 
Na začátku a konci každé 15-denní série terapií bylo provedeno komplexní neurologické,fyziatrické, psychologické a anesteziologicko-algeziologické vyšetření, dle standardních protokolů pracoviště byla ve spolupráci se smluvní laboratoří indikována laboratorní vyšetření krevních vzorků s rozšířením o testy charakterizující možný účinek FIR na systémové i buněčné úrovni. 
 
Po zpracování všech vyšetření a výsledků jsou k dispozici následující závěry:
 
 1. Již průběhu 1. série terapie došlo u všech pacientů k výraznému ústupu centrální spasticity svalstva končetin, k rozšíření rozsahu pohybů postižených kloubů končetin, bylo umožněno provádět a rozšířit specializovanou fyzioterapii včetně následné vertikalizace.
 
 2. Na konci 1. série terapie došlo k zmírnění bolestí při manipulacích - hodnoceno dle možností objektivními parametry reaktivity pacientů nebo využitím vizuální škály bolesti. Byly sníženy dávky celkové podávaných analgetik.
 
 3. Po 5. aplikaci módu s teplotou 35-45°C došlo k celkovému psychickému i motorickému zklidnění u pacientů s organickým psychosyndromem. U všech šesti pacientů došlo k navození klidného spánku v délce 6 – 8 hodin s vegetativní stabilitou.
 
 4. Na konci 2. série terapie byly u 2 pacientů zcela zhojeny exkoriace trupu a končetin,viditelně byla zlepšena perfúze i trofika kůže v bazálních partiích trupu i končetin.
 
 5 . U celé skupiny byl zřejmý antioxidační účinek FIR. Snížení koncentrace superoxid aniontů /produkovaných jako toxické metabolity mitochondriálního dýchacího řetězce/ je možno připsat zvýšení koncentrace superoxiddismutázy (SOD), která je odpovědná za snížení koncentrace superoxid aniontů u člověka. Antioxidační efekt FIR je dán i vazodilatací non-termickou produkcí endoteliálního oxidu dusnatého /NO/ a termickou vazodilatací se současným zvýšením perfúze a zvýšením metabolismu O2 radikálů.
 
 Dalšími studiemi včetně detailního klinického ověřování bude možno dále rozšířit indikační spektrum uvedeného zařízení, které má do budoucna velký terapeutický potenciál.
                                                                                    
                                                                                                                                                                                        MUDr.Michal Palivoda